Річний звіт емітента
April 22
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00952214
4. Місцезнаходження: 61040, Україна, Харківська обл., Холодногiрський р-н, Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078, 0577129078
6. Адреса електронної пошти: kombigrn@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.03.2021, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
Більш детально з інформацією ознайомтесь в повній версії документу: