Річний звіт
May 02 2019
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00952214
4. Місцезнаходження: 61040, Україна, Харківська обл., Ленiнскький р-н, Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078, 0577129078
6. Адреса електронної пошти: kombigrn@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.05.2019,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:
Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у ціх документах: https://drive.google.com/file/d/1BQ5Pgb2i1e65OnFkaKKD0NNgz3CrDihw/view?usp=sharing