Протокол загальних зборів акціонерів
28 апреля 2016
Виступив: Голова Правління Товариства Харцій Микола Васильович запропонував:
1. Затвердити Протокол №2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" від 28 квітня 2016 року.
2. Затвердити перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.
9) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10) Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
11) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням перейменування адреси (вулиці) Товариства на підставі рішення Харківської міської ради від 20.11.2015р. №12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова», та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення реєстраційних дій.

12) Внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у цьому документі: https://drive.google.com/file/d/0B9ZOyE3wcBxdNE1jU0xZbHA5NVpNMmU1amdzeVFPakdoZW1N/view?usp=sharing